Plus token add EOS token as AI-Dog arbitrage option